رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
ابوذر سورنی

بیوتکنولوژی کشاورزی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031-33913411
soorni@iut.ac.ir
رحیم مهرابی

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, دانشیار
031-33913430
Mehrabi@iut.ac.ir
آذر شاهپیری

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, دانشیار
031-33913354
a.shahpiri@cc.iut.ac.ir
مجید طالبی

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, دانشیار
031-33913345
mtalebi@iut.ac.ir
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, استاد
031-33913344
sayedt@iut.ac.ir
هیات علمی
کارشناسان
حمیدرضا محمدی

بیوتکنولوژی کشاورزی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913362
hrmohammadi@alumni.iut.ac.ir
پریسا ریاحی

بیوتکنولوژی کشاورزی, علوم و صنایع غذایی, گیاه پزشکی
کارمند
031-33913381
riahi@of.iut.ac.ir
کارشناسان
آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها
قوانین و الزامات کار در آزمایشگاه
قوانین و الزامات کار در آزمایشگاه
فرم ها و آیین نامه ها

تحت نظارت وف ایرانی