رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
هیات علمی
علي اسحق بیگی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
031-33913473
esehaghbeygi@iut.ac.ir
مهرنوش جعفری

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, استادیار
031-33913494
m.jafari@iut.ac.ir
مرتضی صادقی

مهندسی بیوسیستم
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031339133508
sadeghimor@iut.ac.ir
امین اله معصومی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
031-33913492
masoumi@iut.ac.ir
اسماعیل مهریار

مهندسی بیوسیستم
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
031-33913349
e.mehryar@iut.ac.ir
سید احمد میره ای

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
031-33913408
samireei@iut.ac.ir
کارشناسان
پریسا ریاحی

علوم خاک, علوم دامی, مهندسی بیوسیستم
کارمند
031-33913471
riahi@of.iut.ac.ir
محسن قاسمی

مهندسی بیوسیستم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913496
داود میرزائی

مهندسی بیوسیستم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913496
dmirzaei@of.iut.ac.ir
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی