رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
مهرنوش جعفری

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, استادیار
031-33913494
m.jafari@iut.ac.ir
مرتضی صادقی

مهندسی بیوسیستم
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
031339133508
sadeghimor@iut.ac.ir
امین اله معصومی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
031-33913492
masoumi@iut.ac.ir
اسماعیل مهریار

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, استادیار
031-33913349
e.mehryar@iut.ac.ir
سید احمد میره ای

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
031-33913408
samireei@iut.ac.ir
هیات علمی
اساتید بازنشسته
زنده یاد مرحوم سید جلیل رضوی

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
اکبر صناعی

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
عباس همت

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, استاد
اساتید بازنشسته
کارشناسان
داود میرزائی

مهندسی بیوسیستم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913496
dmirzaei@of.iut.ac.ir
محسن قاسمی

مهندسی بیوسیستم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913496
ندا میرطالبی

علوم خاک, مهندسی بیوسیستم
کارمند
031-33913471
mirtalebi@of.iut.ac.ir
کارشناسان
رساله های دکتری
رساله های دکتری
آزمایشگاه ها
فرم ها و آیین نامه ها

تحت نظارت وف ایرانی