رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
حسن کریم مجنی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
031-33913320-3463
kmojeni@iut.ac.ir
پرویز احسان زاده

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
33913459- 031
ehsanp@cc.iut.ac.ir
احمد ارزانی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
031-33913453
a_arzani@iut.ac.ir
محمد حسین اهتمام

تولید و ژنتیک گیاهی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
031-33913427
hehtemam@iut.ac.ir
مرتضی زاهدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
031-33913454
mzahedi@iut.ac.ir
محمدرضا سبزعلیان

تولید و ژنتیک گیاهی
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
031-33913452
sabzalian@iut.ac.ir
قدرت اله سعیدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
33913457 -031
gsaeidi@iut.ac.ir
حمیدرضا عشقی زاده

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
031-33913407
hr.eshghizadeh@iut.ac.ir
محمد مهدی مجیدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
031-33913458
majidi@iut.ac.ir
آقافخر میرلوحی

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33913450
mirlohi@iut.ac.ir
سید علی محمد میرمحمدی میبدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
031-33913454
maibody@iut.ac.ir
هیات علمی
اساتید بازنشسته
آقافخر میرلوحی

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33913450
mirlohi@iut.ac.ir
اساتید بازنشسته
کارشناسان
مصطفی خزائی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913466
khazaei@of.iut.ac.ir
بهاره خطائی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913342
bkhataei@of.iut.ac.ir
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های

توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
031-33913447
iutagro93@of.iut.ac.ir
مهران کشاورزی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33912355
mehran_k@of.iut.ac.ir
بهزاد کیانمهر

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913467
کارشناسان
آزمایشگاه ها
رساله های دکتری
رساله های دکتری

تحت نظارت وف ایرانی