رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

سيد اميرحسين گلي

علوم و صنایع غذایی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
 • 031-33913357
احمد ریاسی

علوم دامی
معاون پژوهشی, هیات علمی, استاد
 • 33913353 -0311
امیرحسین مهدوی

علوم دامی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913501
نعمت اله اعتمادی

علوم باغبانی
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913416
امیر مساح

گیاه پزشکی
معاونت مالی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913405
لادن طلایی

گیاه پزشکی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913388
سعید انصاری مهیاری

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913505
حسن کریم مجنی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913320-3463
محمد صادق ابراهیمی

توسعه روستایی
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913446
پرویز احسان زاده

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 33913459- 031
احمد ارزانی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913453
علي اسحق بیگی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913473
سعید اسلامیان

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
 • 031-33913432
نعمت اله اعتمادی

علوم باغبانی
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913416
مجید افیونی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33913343
محمد حسین اهتمام

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913427
شمس اله ایوبی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-3393470
بهرام بانی نسب

علوم باغبانی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913415
مسعود بهار

گیاه پزشکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913400
عباس پاکدل

علوم دامی
هیات علمی
 • 031-33913500
نفیسه پورجواد

گیاه پزشکی
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913402
مهرنوش جعفری

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913494
محمدعلی حاج عباسی

علوم خاک
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
 • 031-33913477
مریم حقیقی

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913335
منوچهر حیدر پور

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
 • 031-33913436
حسین خادمی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33913383
جهانگیر خواجه علی

گیاه پزشکی
هیات علمی, دانشیار
 • 33913403- 0311
محمد خوروش

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913504
مهدی رحیم ملک

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913357
جمشید رزمجو

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 33914553 -031
احمد ریاسی

علوم دامی
معاون پژوهشی, هیات علمی, استاد
 • 33913353 -0311
مرتضی زاهدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913454
محمدرضا سبزعلیان

تولید و ژنتیک گیاهی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913452
قدرت اله سعیدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 33913457 -031
نفیسه سلطانی زاده

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
 • 33913330 -031
صبیحه سلیمانیان زاد

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استاد
 • 33913392 -031
ابوذر سورنی

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913411
بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913344
آذر شاهپیری

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913354
محمد شایان نژاد

مهندسی آب
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913447
حسین شریعتمداری

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33913471
بهرام شریف نبی

گیاه پزشکی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913406
هاجر شکرچی زاده

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استادیار
 • 33913369 -031
مهران شیروانی

علوم خاک
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913480
مرتضی صادقی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
 • 031339133508
علی صادقی سفیدمزگی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913507
محمد صدقی

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913511
مجید طالبی

بیوتکنولوژی کشاورزی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913345
لادن طلایی

گیاه پزشکی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913388
جهانگیر عابدی کوپایی

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
 • 031-33913433-2255-3300
حمیدرضا عشقی زاده

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913407
علیرضا علی پور

توسعه روستایی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913439
مسعود علی خانی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913503
مهدیه غلامی

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913434
الهام فاضل

مهندسی آب
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913347
میلاد فتحی

علوم و صنایع غذایی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913368
ابراهیم قاسمی

علوم دامی
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913501
غلام رضا قربانی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913506
مهدی قیصری

مهندسی آب
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913367
مهدی کدیور

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913382
جواد کرامت

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913380
رسول کوثر

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913490
سيد اميرحسين گلي

علوم و صنایع غذایی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
 • 031-33913357
علیرضا گوهری

مهندسی آب
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913437
حسن کریم مجنی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913463
محمد مهدی مجیدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913458
امیر مساح

گیاه پزشکی
معاونت مالی, هیات علمی, استادیار
 • 031-33913405
محمدرضا مصدقی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33913478
امین اله معصومی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913492
امیرحسین مهدوی

علوم دامی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913501
رحیم مهرابی

بیوتکنولوژی کشاورزی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913430
اسماعیل مهریار

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913349
آقافخر میرلوحی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913450
سید علی محمد میرمحمدی میبدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913454
سید احمد میره ای

مهندسی بیوسیستم
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913408
علی نصیرپور

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913385
فرشید نور بخش

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33913479
علی نیکبخت

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913412
فرزاد هاشم زاده

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913475
ناصر همدمی

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913428
علی یوسفی

توسعه روستایی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913442
مهران آقارخ

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913467
محمد اباذری


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 031-33913313
مجتبی ارجمندفر

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913515
مرضیه افاضل

علوم باغبانی
کارمند
 • 031-33913422
محمدرضا باغبان ها

علوم باغبانی
کارمند
 • 031-33913421
مرضیه توانایی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913485
مصطفی خزائی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913466
حمید خشوعی

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913315
بهاره خطائی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند
 • 031-33913342
یوسف دهقانی

علوم و صنایع غذایی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913393-3325
حمید رخشانی

گیاه پزشکی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913395
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های
توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
 • 031-33913447
پریسا ریاحی

علوم خاک, علوم دامی, مهندسی بیوسیستم
کارمند
 • 031-33913471
مهشید زارع
مسؤل دفتر معاونت پژوهشی

کارمند
 • 031-33913381
رویا ستاری

علوم و صنایع غذایی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913394
سودابه سرائی
کارشناس ارشد گروه
مالی, توسعه روستایی
کارمند
 • 031-33913305
 • 031-33913326
محمد شاه سنایی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913486
محبوبه شمس

تحصیلات تکمیلی
کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33913371
بهنوش شهرناز کیان
کارشناس فناوری اطلاعات

کارمند
 • 031-33913364
سیامک شیرانی بیدآبادی

علوم باغبانی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913421
حجت اله ضیایی

علوم دامی
کارمند
 • 031-33913513
مرضیه عشقی نژاد

پژوهش
کارمند, کارشناس پژوهشی
 • 031-33913358
محسن قاسمی

مهندسی بیوسیستم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913496
سمانه قجاوند

تحصیلات تکمیلی
کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • 031-33913371
ابراهیم قناعتی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913464
مهران کشاورزی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33912355
بهزاد کیانمهر

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913467
مسعود گل محمدی
مدیر مالی - کارشناس آزمایشگاه عمومی
مالی
کارمند
 • 031-33913322
فرزانه متین
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی

کارمند
 • 031-33912255 فکس: 33912254
حمیدرضا محمدی

بیوتکنولوژی کشاورزی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913362
بهفر مدرس

علوم باغبانی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913418
حسین معصومی

مهندسی آب
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913425
صدیقه معینی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی

کارمند, کارشناس آموزشی
 • 031-33913361
احمدرضا مللی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913484
سیدمهدی موسوی
مدیر امور عمومی
همه بخش ها
کارمند
 • 031-33913325-2921
داود میرزائی

مهندسی بیوسیستم
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913496
ندا میرطالبی
مسؤل دفتر اداری و مالی دانشکده

کارمند
 • 031-33913302
شیوا میرمهدیه
کارشناس آزمایشگاه عمومی

کارمند
 • 031-33913311
محمد نصری

علوم و صنایع غذایی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913391
فرشته والی
کارشناس بخش بیماری شناسی
گیاه پزشکی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913396
زنده یاد مرحوم سید جلیل رضوی

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
اکبر صناعی

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
عباس همت

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, استاد
علي آهون منش

گیاه پزشکی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
بیژن حاتمی

گیاه پزشکی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
زنده یاد مرحوم حسین سیدالاسلامی

گیاه پزشکی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
رحیم عبادی

گیاه پزشکی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
شهرام دخانی

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
محمد شاهدی

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
رضا شکرانی

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
زنده یاد مرحوم محمود شیخ زین الدین

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
غلام حسین کبیر

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمد علی ادریس

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
جواد پور رضا

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
حمیدرضا رحمانی

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
عبدالحسین سمیع

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
زنده یاد مرحوم مهدی محمد علیپور

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, مربی
حسین موثق

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, مربی
نفیسه نیلی

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
احمد جلالیان

علوم خاک
بازنشسته, هیات علمی, استاد
شاپور حاج رسولی ها

علوم خاک
بازنشسته, هیات علمی, استاد
یحیا رضایی نژاد

علوم خاک
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمود کلباسی

علوم خاک
بازنشسته, هیات علمی, استاد
سید حسین سقائیان نژاد

مهندسی آب
بازنشسته, هیات علمی, مربی
اسماعیل لندی

مهندسی آب
بازنشسته, هیات علمی, مربی
بهروز مصطفی زاده فرد

مهندسی آب
بازنشسته, هیات علمی, استاد
سید فرهاد موسوی

مهندسی آب
بازنشسته, هیات علمی, استاد
علی اکبر رامین

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
سیروس قبادی

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی
زنده یاد مرحوم مصطفی مبلی

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
مهدی بصیری

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمدرضا خواجه پور

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
عبدالمجید رضایی

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
زنده یاد مرحوم غلام حسین سرمدنیا

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی
زنده یاد مرحوم مهدی کریمی

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی
اکبر نکوئی

تولید و ژنتیک گیاهی
بازنشسته, هیات علمی, مربی
امیر مظفر امینی

توسعه روستایی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
سید احمد خاتون آبادی

توسعه روستایی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
جواد میرمحمد صادقی

توسعه روستایی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
منوچهر حیدر پور

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
 • 031-33913436
احمد ریاسی

علوم دامی
معاون پژوهشی, هیات علمی, استاد
 • 33913353 -0311
امین اله معصومی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913492
جهانگیر عابدی کوپایی

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
 • 031-33913433-2255-3300
حسین خادمی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
 • 031-33913383
رحیم عبادی

گیاه پزشکی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
محمد شاهدی

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
مرتضی زاهدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913454
عباس همت

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, استاد
رسول باغبانی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
شکراله کمالی


همکاران سابق
عصمت محبوبی
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی

همکاران سابق

تحت نظارت وف بومی