رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
هیات علمی
نفیسه سلطانی زاده

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
33913330 -031
soltanizadeh@iut.ac.ir
صبیحه سلیمانیان زاد

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استاد
33913392 -031
Soleiman@iut.ac.ir
هاجر شکرچی زاده

علوم و صنایع غذایی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
33913369 -031
shekarchizadeh@iut.ac.ir
میلاد فتحی

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
031-33913368
mfathi@iut.ac.ir
مهدی کدیور

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استاد
031-33913382
kadivar@iut.ac.ir
جواد کرامت

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
031-33913380
keramat@iut.ac.ir
سيد اميرحسين گلي

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استاد
031-33913357
amirgoli@iut.ac.ir
علی نصیرپور

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, دانشیار
031-33913385
ali.nasirpour@iut.ac.ir
ناصر همدمی

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استاد
031-33913428
hamdami@iut.ac.ir
مریم فنائی

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استادیار
03133913364
fanaei.m@iut.ac.ir
سیدحسین رضوی زادگان جهرمی

علوم و صنایع غذایی
هیات علمی, استادیار
33913404
sh.razavizadegan@iut.ac.ir
کارشناسان
یوسف دهقانی

علوم و صنایع غذایی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913393-3325
رویا ستاری

علوم و صنایع غذایی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913394
rosat@of.iut.ac.ir
محمد نصری

علوم و صنایع غذایی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913391
آزمایشگاه ها
رساله های دکتری

تحت نظارت وف ایرانی