رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
مسعود بهار

گیاه پزشکی
هیات علمی, استاد
031-33913400
mbahar@iut.ac.ir
امیر مساح

گیاه پزشکی
معاونت مالی, هیات علمی, دانشیار
031-33913405
amassah@iut.ac.ir
بهرام شریف نبی

گیاه پزشکی
هیات علمی, استاد
031-33913406
sharifna@iut.ac.ir
نفیسه پورجواد

گیاه پزشکی
هیات علمی, دانشیار
031-33913402
npoorjavad@iut.ac.ir
جهانگیر خواجه علی

گیاه پزشکی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
33913403- 0311
khajeali@iut.ac.ir
لادن طلایی

گیاه پزشکی
هیات علمی, استادیار
031-33913388
talaee@iut.ac.ir
صادق زارعی

گیاه پزشکی
هیات علمی, استادیار
031-33913404
zareis@iut.ac.ir
هیات علمی
اساتید بازنشسته
علي آهون منش

بیژن حاتمی

زنده یاد مرحوم حسین سیدالاسلامی

رحیم عبادی

اساتید بازنشسته
کارشناسان
حمید رخشانی

گیاه پزشکی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913395
h.rakhshani@ag.iut.ac.ir
فرشته والی
کارشناس بخش بیماری شناسی

گیاه پزشکی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913396
پریسا ریاحی

بیوتکنولوژی کشاورزی, علوم و صنایع غذایی, گیاه پزشکی
کارمند
031-33913381
riahi@of.iut.ac.ir
کارشناسان
رساله های دکتری
رساله های دکتری
آزمایشگاه ها

تحت نظارت وف ایرانی