رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
هیات علمی
شمس اله ایوبی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
031-3393470
ayoubi@iut.ac.ir
محمدعلی حاج عباسی

علوم خاک
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
031-33913477
hajabbas@iut.ac.ir
حسین خادمی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
031-33913383
hkhademi@iut.ac.ir
بنفشه خلیلی

حسین شریعتمداری

علوم خاک
هیات علمی, استاد
031-33913471
shariat@iut.ac.ir
مهران شیروانی

علوم خاک
هیات علمی, دانشیار
031-33913480
shirvani@iut.ac.ir
محمدرضا مصدقی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
031-33913478
mosaddeghi@iut.ac.ir
فرشید نور بخش

علوم خاک
هیات علمی, استاد
031-33913479
farshid@iut.ac.ir
استاد بازنشسته
مجید افیونی

علوم خاک
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33913343
afyuni@iut.ac.ir
احمد جلالیان

شاپور حاج رسولی ها

یحیا رضایی نژاد

محمود کلباسی

کارشناسان و تکنسین ها
مرضیه توانایی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913485
marzieh_tavanaei@of.iut.ac.ir
پریسا ریاحی

علوم خاک, علوم دامی, مهندسی بیوسیستم
کارمند
031-33913471
riahi@of.iut.ac.ir
محمد شاه سنایی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آموزشی, کارشناس آزمایشگاه
031-33913486
mshahsanai@yahoo.com
احمدرضا مللی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913484
arm_melali@yahoo.com
آزمایشگاه ها
رساله های دکتری

تحت نظارت وف ایرانی