رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
هیات علمی
سعید انصاری مهیاری

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913505
s.ansari@iut.ac.ir
عباس پاکدل

علوم دامی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
031-33913435
Pakdel@iut.ac.ir
احمد ریاسی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
33913353 -0311
ariasi@iut.ac.ir
علی صادقی سفیدمزگی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913507
Sadeghism@iut.ac.ir
محمد صدقی

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
031-33913511
mo.sedghi@iut.ac.ir
ابراهیم قاسمی

علوم دامی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031-33913500
ghasemi@iut.ac.ir
غلام رضا قربانی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
031-33913506
ghorbani@iut.ac.ir
رسول کوثر

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913490
rkowsar@iut.ac.ir
امیرحسین مهدوی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913501
mahdavi@iut.ac.ir
فرزاد هاشم زاده

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
031-33913475
f.hashemzadeh@iut.ac.ir
کارشناسان
مجتبی ارجمندفر

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913514
حمید خشوعی

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913315
khoshoee@sepahan.iut.ac.ir
پریسا ریاحی

بیوتکنولوژی کشاورزی, علوم و صنایع غذایی, گیاه پزشکی
کارمند
031-33913381
riahi@of.iut.ac.ir
جواد ملکی
تکنسین آزمایشگاه

علوم دامی
کارمند
031-33913513
محمدرضا ناجی

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913518
آزمایشگاه ها
رساله های دکتری
فرم ها و آیین نامه ها

تحت نظارت وف ایرانی