رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
سعید انصاری مهیاری

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913505
s.ansari@iut.ac.ir
عباس پاکدل

علوم دامی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
031-33913435
Pakdel@iut.ac.ir
محمد صدقی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913511
mo.sedghi@iut.ac.ir
ابراهیم قاسمی

علوم دامی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031-33913500
ghasemi@iut.ac.ir
غلام رضا قربانی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
031-33913506
ghorbani@iut.ac.ir
رسول کوثر

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913490
rkowsar@iut.ac.ir
امیرحسین مهدوی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
031-33913501
mahdavi@iut.ac.ir
فرزاد هاشم زاده

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
031-33913475
f.hashemzadeh@iut.ac.ir
عباس رجائی راد

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
031-33913302
rajaeerad@iut.ac.ir
هیات علمی
اساتید بازنشسته
محمد علی ادریس

جواد پور رضا

محمد خوروش

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
031-33913504
khorvash@iut.ac.ir
حمیدرضا رحمانی

عبدالحسین سمیع

حجت اله ضیایی

علوم دامی
بازنشسته, کارمند, همکاران سابق
031-33913513
ziaie@of.iut.ac.ir
مسعود علی خانی

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
031-33913503
alikhani@iut.ac.ir
علیرضا علی پور

توسعه روستایی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
031-33913439
a.alipour@iut.ac.ir
حسین موثق

نفیسه نیلی

احمد ریاسی

علوم دامی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
33913353 -0311
ariasi@iut.ac.ir
اساتید بازنشسته
کارشناسان
مجتبی ارجمندفر

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913514
حمید خشوعی

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913315
khoshoee@sepahan.iut.ac.ir
ندا میرطالبی

علوم خاک, مهندسی بیوسیستم
کارمند
031-33913471
mirtalebi@of.iut.ac.ir
جواد ملکی
تکنسین آزمایشگاه

علوم دامی
کارمند
031-33913513
محمدرضا ناجی

کارشناسان
آزمایشگاه ها
آزمایشگاه ها
رساله های دکتری
رساله های دکتری
فرم ها و آیین نامه ها

تحت نظارت وف ایرانی