رفتن به محتوای اصلی
x

ژنومیکس محاسباتی گیاهی

Level begin

مطالعه توالی های ژنومی و ترنسکریپتومی

بیوانفورماتیک - توسعه ابزارهای نوین

تحت نظارت وف ایرانی