رفتن به محتوای اصلی
x
نام دانشجو عنوان رساله اساتید راهنما
رويا چوپان نژاد برهمكنش­ هاي­ فنوتيپي و مولكولي فاكتورهاي مرتبط با بيماري­ زايي و حساسيت در پاتوسيستم قارچ Parastagonospora nodorum و گندم

دكتر بهرام شریف نبی

دكتر عبدالرحیم مهرابی

طرح های پژوهشی

تحت نظارت وف ایرانی