رفتن به محتوای اصلی
x
نام دانشجو عنوان رساله اساتید راهنما
نرگس قره قاني پور عنوان رساله : تجزيه و تحليل رونويسي در واكنش به تنش شوري در جو وحشي(Hordeum vulgare ssp. spontaneum) و زراعي (H. vulgare ssp. vulgare) با روش RNA-seq

دكتر احمد ارزانی

دكتر مهدی رحیم ملک

محمد هادي طالب مطالعه ژنتيكي ويژگي هاي مرتبط با ديرزيستي، برگشت پذيري پس از خشكي و خواب تابستانه در فسكيوي بلند

دكتر محمد مهدي مجيدي

دكتر سيد علي محمد ميبدي

ثریا مهدوی تحليل ژنتيكي و مولكولي صفات عملكرد، فيزيولوژي و كيفيت دانه گندم نان تحت تاثير تنش گرماي انتهاي فصل

دكتر احمد ارزاني

دكتر سيدعلي محمد ميرمحمدي ميبدي

 

طرح های پژوهشی

تحت نظارت وف ایرانی