رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
سعید اسلامیان

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
031-33913432
saeid@iut.ac.ir
منوچهر حیدر پور

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
031-33913436
heidar@iut.ac.ir
محمد شایان نژاد

مهندسی آب
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
031-33913456
shayannejad@iut.ac.ir
جهانگیر عابدی کوپایی

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
031-33913433-2255-3300
koupai@iut.ac.ir
الهام فاضل

مهندسی آب
هیات علمی, استادیار
031-33913347
efazel@iut.ac.ir
مهدی قیصری

مهندسی آب
هیات علمی, دانشیار
031-33913367
gheysari@iut.ac.ir
علیرضا گوهری

مهندسی آب
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031-33913437
ar.gohari@iut.ac.ir
محمد مهدی متین زاده

مهندسی آب
هیات علمی, استادیار
031-33913502
matinzadeh@iut.ac.ir
هیات علمی
اساتید بازنشسته
سید حسین سقائیان نژاد

اسماعیل لندی

بهروز مصطفی زاده فرد

سید فرهاد موسوی

اساتید بازنشسته
کارشناسان
رسول احمدی

مهندسی آب
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913426
,
031-33913360
r.ahmadi@of.iut.ac.ir
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های

توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
031-33913447
iutagro93@of.iut.ac.ir
حسن عربزادگان

مهندسی آب
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
03133915036
arabzadeh@sepahan.iut.ac.ir
حسین معصومی

مهندسی آب
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913425
کارشناسان
آزمایشگاه ها
رساله های دکتری
رساله های دکتری

تحت نظارت وف ایرانی