رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
محمد صادق ابراهیمی

توسعه روستایی
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
031-33913446
Ebrahimi_ms@iut.ac.ir
علیرضا علی پور

توسعه روستایی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
031-33913439
a.alipour@iut.ac.ir
علی یوسفی

توسعه روستایی
هیات علمی, استادیار
031-33913442
ayousefi@iut.ac.ir
هیات علمی
کارشناسان
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های

توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
031-33913447
iutagro93@of.iut.ac.ir
سودابه سرائی
کارشناس ارشد گروه

توسعه روستایی
کارمند
031-33913305
,
031-33913326
saraee@sepahan.iut.ac.ir
کارشناسان

تحت نظارت وف ایرانی