رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
هیات علمی
نعمت اله اعتمادی

علوم باغبانی
هیات علمی, استاد
031-33913416
etemadin@iut.ac.ir
بهرام بانی نسب

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33913415
bbanin@iut.ac.ir
مریم حقیقی

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
031-33913335
mhaghighi@iut.ac.ir
مهدی رحیم ملک

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
031-33913357
mrahimmalek@iut.ac.ir
مهدیه غلامی

علوم باغبانی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031-33913434
mah.gholami@iut.ac.ir
علی نیکبخت

علوم باغبانی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
031-33913412
anikbakht@iut.ac.ir
کارشناسان
مرضیه افاضل

علوم باغبانی
کارمند
031-33913422
محمدرضا باغبان ها

علوم باغبانی
کارمند
031-33913421
rezabaghbanha@gmail.com
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های

توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
031-33913447
iutagro93@of.iut.ac.ir
سیامک شیرانی بیدآبادی

علوم باغبانی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913421
smkshirani@of.iut.ac.ir
بهفر مدرس

علوم باغبانی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913418
behfar_modares@of.iut.ac.ir
مسعود گل محمدی
کارشناس آزمایشگاه

علوم باغبانی
کارمند
031-33913322
golmohammadi@of.iut.ac.ir
آزمایشگاه ها
فرم ها و آیین نامه ها

تحت نظارت وف ایرانی