رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی
معرفی
هیات علمی
نعمت اله اعتمادی

علوم باغبانی
هیات علمی, استاد
031-33913416
etemadin@iut.ac.ir
مریم حقیقی

علوم باغبانی
هیات علمی, دانشیار
031-33913335
mhaghighi@iut.ac.ir
مهدی رحیم ملک

علوم باغبانی
هیات علمی, استاد
031-33913357
mrahimmalek@iut.ac.ir
مهدیه غلامی

علوم باغبانی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
031-33913434
mah.gholami@iut.ac.ir
علی نیکبخت

علوم باغبانی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
031-33913412
anikbakht@iut.ac.ir
هیات علمی
اساتید بازنشسته
بهرام بانی نسب

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
031-33913415
bbanin@iut.ac.ir
علی اکبر رامین

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
سیروس قبادی

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی
زنده یاد مرحوم مصطفی مبلی

علوم باغبانی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
اساتید بازنشسته
کارشناسان
مرضیه افاضل

علوم باغبانی
کارمند, کارشناس پژوهشی
031-33913422
محمدرضا باغبان ها

علوم باغبانی
کارمند
031-33913421
rezabaghbanha@gmail.com
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های

توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
031-33913447
iutagro93@of.iut.ac.ir
بهفر مدرس

علوم باغبانی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
031-33913418
behfar_modares@of.iut.ac.ir
مسعود گل محمدی
کارشناس آزمایشگاه

علوم باغبانی
کارمند
031-33913322
golmohammadi@of.iut.ac.ir
کارشناسان
آزمایشگاه ها
فرم ها و آیین نامه ها
رساله های دکتری
رساله های دکتری

تحت نظارت وف ایرانی