مسؤل: دکتر ابوذر سورنی

مطالعه توالی های ژنومی و ترنسکریپتومی

بیوانفورماتیک - توسعه ابزارهای نوین

كارگاه توسعه روستایی

مسؤل: مهندس سودابه سرايي

شماره تماس: 33913355-031

لیست امکانات موجود

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس مهران آقارخ

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 33913464-031

لیست امکانات موجود:

 انكوباتور معمولي

انكوباتور يخچال‌دار

آون تحت خلاء

لیست امکانات موجود

طیف‌سنج مرئی- فروسرخ نزدیک

پروب‌های فیبر نوری

اسپکتروم آنالایزر

مسؤل:

مهندس سودابه سرايي

شماره تماس: 33913355-031

لیست امکانات موجود

- ده دستگاه كامپيوتر

- بورد هوشمند

- ويدئو پروژكتور

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس مصطفي خزایی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913466

پست الکترونیک: khazaeimostafa@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس بهزاد کیانمهر

کارشناس ارشد زراعت

تلفن: 33913467-031

پست الکترونیک:  b_kianmehr@yahoo.com

لیست امکانات موجود

انکوباتور

یخچال

دستگاه NIR

 مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس ابراهیم قناعتی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913464

پست الکترونیک:  ghanaati@yahoo.com

لیست امکانات موجود

 انکوباتور پرورش مگس سرکه

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس مهران آقارخ

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 33913464-031

پست الکترونیک: agharokh@yahoo.com

لیست امکانات موجود

 آون خشک کن.

کوره دمای بالا.

صفحه‌ها