رفتن به محتوای اصلی
x

رییس های پیشین

منوچهر حیدر پور

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
  • 031-33913436
احمد ریاسی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
  • 33913353 -0311
امین اله معصومی

مهندسی بیوسیستم
هیات علمی, رؤسای پیشین, دانشیار
  • 031-33913492
نعمت اله اعتمادی

علوم باغبانی
هیات علمی, استاد
  • 031-33913416
جهانگیر عابدی کوپایی

مهندسی آب
هیات علمی, استاد
  • 031-33913433-2255-3300
حسین خادمی

علوم خاک
هیات علمی, استاد
  • 031-33913383
رحیم عبادی

گیاه پزشکی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
محمد شاهدی

علوم و صنایع غذایی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
مرتضی زاهدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
  • 031-33913454
عباس همت

مهندسی بیوسیستم
بازنشسته, هیات علمی, استاد

تحت نظارت وف ایرانی