رفتن به محتوای اصلی
x

تاثیر پوشش های شناور بر کاهش تبخیر از مخازن روباز ذخیره آب (استخرهای مزارع و مخازن سدها)

تحت نظارت وف ایرانی