رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري دوبارة امتحان آنلاين هشتمين دورة كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي

با توجّه به اينكه تعدادي از دانشجويان گرامي، موفّق به شركت در امتحان آنلاين هشتمين دورة كارگاه هاي ايمني و بهداشت عمومي كه در اواخر تيرماه سال جاري برگزار گرديد، نشدند و يا نمرة قبولي را كسب ننمودند، خواسـتار برگـزاري دوبارة آن مي باشند كه به همين مـنظور، روز چهارشنبه 17 / 06 / 1400 پيشـنهاد مي گردد، لذا خواهشمند است، اطّلاع رساني به نحو شايسته در اين زمينه صورت پذيرد.

تحت نظارت وف ایرانی