نعمت اله اعتمادی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33913416
نعمت اله اعتمادی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33913416
نعمت اله اعتمادی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33913416
جهانگیر عابدی کوپایی
هیات علمی
استاد
رئیس دانشکده
031-33913433-2255-3300
جهانگیر عابدی کوپایی
هیات علمی
استاد
رئیس دانشکده
031-33913433-2255-3300
سيد اميرحسين گلي
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33913357
سيد اميرحسين گلي
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33913357
سيد اميرحسين گلي
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
031-33913357
رسول کوثر
هیات علمی
استادیار
031-33913379
رسول کوثر
هیات علمی
استادیار
031-33913379
حسن کریم مجنی
هیات علمی
دانشیار
معاونت مالی
031-33913320-3463
حسن کریم مجنی
هیات علمی
دانشیار
معاونت مالی
031-33913320-3463
حسن کریم مجنی
هیات علمی
دانشیار
معاونت مالی
031-33913320-3463
حسین خادمی
هیات علمی
استاد
031-33913383
حسین خادمی
هیات علمی
استاد
031-33913383
ابوذر سورنی
هیات علمی
استادیار
031-33913411
ابوذر سورنی
هیات علمی
استادیار
031-33913411
بدرالدین ابراهيم سید طباطبایی
هیات علمی
استاد
مدیرگروه
031-33913344
بدرالدین ابراهيم سید طباطبایی
هیات علمی
استاد
مدیرگروه
031-33913344
رحیم مهرابی
هیات علمی
دانشیار
031-33913430
رحیم مهرابی
هیات علمی
دانشیار
031-33913430
مجيد طالبی
هیات علمی
دانشیار
طالبی
مجيد طالبی
هیات علمی
دانشیار
طالبی
آذر شاهپیری
هیات علمی
دانشیار
031-33913354
آذر شاهپیری
هیات علمی
دانشیار
031-33913354
بهرام بانی نسب
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913360
بهرام بانی نسب
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913360
مهدیه غلامی
هیات علمی
استادیار
031-33913411
مهدیه غلامی
هیات علمی
استادیار
031-33913411
علي نيکبخت
هیات علمی
دانشیار
031-33913412
علي نيکبخت
هیات علمی
دانشیار
031-33913412
مریم حقیقی
هیات علمی
استادیار
031-33913435
مریم حقیقی
هیات علمی
استادیار
031-33913435
جواد کرامت
هیات علمی
دانشیار
031-33913380
جواد کرامت
هیات علمی
دانشیار
031-33913380
مهدی کدیور
هیات علمی
استاد
031-33913382
مهدی کدیور
هیات علمی
استاد
031-33913382
ناصر همدمی
هیات علمی
دانشیار
031-33913428
ناصر همدمی
هیات علمی
دانشیار
031-33913428
علي نصیر پور
هیات علمی
دانشیار
031-33913385
علي نصیر پور
هیات علمی
دانشیار
031-33913385
میلاد فتحی
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-33913368
میلاد فتحی
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-33913368
هاجر شکرچی زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913369
هاجر شکرچی زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913369
صبیحه سلیمانیان زاد
هیات علمی
استاد
031-33913392
صبیحه سلیمانیان زاد
هیات علمی
استاد
031-33913392
نفیسه سلطانی‌زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913330
نفیسه سلطانی‌زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913330
مسعود بهار
هیات علمی
استاد
مدیرگروه
031-33913400
مسعود بهار
هیات علمی
استاد
مدیرگروه
031-33913400
بهرام شريف نبي
هیات علمی
استاد
031-33913406
بهرام شريف نبي
هیات علمی
استاد
031-33913406
جهانگیر خواجه علی
هیات علمی
دانشیار
031-33913403
جهانگیر خواجه علی
هیات علمی
دانشیار
031-33913403
امیر مساح
هیات علمی
استادیار
031-33913405
امیر مساح
هیات علمی
استادیار
031-33913405
نفیسه پورجواد
هیات علمی
استادیار
031-33913402
نفیسه پورجواد
هیات علمی
استادیار
031-33913402
لادن طلایی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
031-33913349
لادن طلایی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
031-33913349
لادن طلایی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
031-33913349
علي یوسفی
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-33913442
علي یوسفی
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-33913442
محمد صادق ابراهیمی
هیات علمی
استادیار
031-33913446
محمد صادق ابراهیمی
هیات علمی
استادیار
031-33913446
فرشید نور بخش
هیات علمی
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913479
فرشید نور بخش
هیات علمی
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913479
فرشید نور بخش
هیات علمی
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913479
سید علیرضا گوهری
هیات علمی
استادیار
031-33913437
سید علیرضا گوهری
هیات علمی
استادیار
031-33913437
مهدی قيصري
هیات علمی
دانشیار
031-33913367
مهدی قيصري
هیات علمی
دانشیار
031-33913367
محمد شایان نژاد
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913456
محمد شایان نژاد
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913456
سید حسین سقائیان نژاد
هیات علمی
مربی
بازنشسته
031-3913439
سید حسین سقائیان نژاد
هیات علمی
مربی
بازنشسته
031-3913439
منوچهر حیدر پور
هیات علمی
استاد
031-33913436
منوچهر حیدر پور
هیات علمی
استاد
031-33913436
سعید اسلامیان
هیات علمی
استاد
031-33913432
سعید اسلامیان
هیات علمی
استاد
031-33913432
سید احمد میره ای
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913408
سید احمد میره ای
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913408
امین اله معصومی
هیات علمی
دانشیار
031-33913492
امین اله معصومی
هیات علمی
دانشیار
031-33913492
مرتضی صادقی
هیات علمی
دانشیار
031-33913508
مرتضی صادقی
هیات علمی
دانشیار
031-33913508
علي اسحق بیگی
هیات علمی
دانشیار
031-33913473
علي اسحق بیگی
هیات علمی
دانشیار
031-33913473
سید علی محمد میر محمدی میبدی
هیات علمی
استاد
031-33913475
سید علی محمد میر محمدی میبدی
هیات علمی
استاد
031-33913475
آقا فخر ميرلوحي
هیات علمی
استاد
031-33913450
آقا فخر ميرلوحي
هیات علمی
استاد
031-33913450
محمد مهدی مجیدی
هیات علمی
استاد
031-33913458-3370
محمد مهدی مجیدی
هیات علمی
استاد
031-33913458-3370
حمید رضا عشقی زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913407
حمید رضا عشقی زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913407
قدرت اله سعیدی
هیات علمی
استاد
031-33913457
قدرت اله سعیدی
هیات علمی
استاد
031-33913457
محمدرضا سبزعلیان
هیات علمی
دانشیار
031-33913452
محمدرضا سبزعلیان
هیات علمی
دانشیار
031-33913452
مرتضی زاهدی
هیات علمی
دانشیار
031-33913454
مرتضی زاهدی
هیات علمی
دانشیار
031-33913454
جمشید رزمجو
هیات علمی
استاد
031-33913455
جمشید رزمجو
هیات علمی
استاد
031-33913455
مهدی رحيم ملك
هیات علمی
دانشیار
031-33913348
مهدی رحيم ملك
هیات علمی
دانشیار
031-33913348
محمد حسین اهتمام
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-33913427
محمد حسین اهتمام
هیات علمی
استادیار
مدیرگروه
031-33913427
احمد ارزانی
هیات علمی
استاد
031-33913453
احمد ارزانی
هیات علمی
استاد
031-33913453
پرویز احسان‌زاده
هیات علمی
استاد
031-33913459
پرویز احسان‌زاده
هیات علمی
استاد
031-33913459
محمد رضا مصدقی
هیات علمی
استاد
031-33913360-3478
محمد رضا مصدقی
هیات علمی
استاد
031-33913360-3478
مهران شیروانی
هیات علمی
دانشیار
031-33913480
مهران شیروانی
هیات علمی
دانشیار
031-33913480
محمد علی حاج عباسی
هیات علمی
استاد
031-33913477
محمد علی حاج عباسی
هیات علمی
استاد
031-33913477
شمس اله ایوبی
هیات علمی
استاد
مدیرگروه
031-3393470
شمس اله ایوبی
هیات علمی
استاد
مدیرگروه
031-3393470
مجید افیونی
هیات علمی
استاد
031-33913343
مجید افیونی
هیات علمی
استاد
031-33913343
حسین شریعتمداری
هیات علمی
استاد
031-33913476
حسین شریعتمداری
هیات علمی
استاد
031-33913476
عباس پاکدل
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913500
عباس پاکدل
هیات علمی
دانشیار
مدیرگروه
031-33913500
فرزاد هاشم زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913475
فرزاد هاشم زاده
هیات علمی
استادیار
031-33913475
سید امیرحسین مهدوی
هیات علمی
دانشیار
031-33913435
سید امیرحسین مهدوی
هیات علمی
دانشیار
031-33913435
غلام رضا قربانی
هیات علمی
استاد
031-13913506
غلام رضا قربانی
هیات علمی
استاد
031-13913506
ابراهیم قاسمی
هیات علمی
استادیار
031-33913507
ابراهیم قاسمی
هیات علمی
استادیار
031-33913507
مسعود علی خانی
هیات علمی
دانشیار
031-33913503
مسعود علی خانی
هیات علمی
دانشیار
031-33913503
محمد صدقی
هیات علمی
استادیار
031-33913511
محمد صدقی
هیات علمی
استادیار
031-33913511
علی صادقی سفیدمزگی
هیات علمی
استادیار
031-33913507
علی صادقی سفیدمزگی
هیات علمی
استادیار
031-33913507
احمد رياسي
هیات علمی
دانشیار
031-33913353
احمد رياسي
هیات علمی
دانشیار
031-33913353
محمد خوروش
هیات علمی
دانشیار
031-33913504
محمد خوروش
هیات علمی
دانشیار
031-33913504
سعید انصاری مهیاری
هیات علمی
دانشیار
031-33913505
سعید انصاری مهیاری
هیات علمی
دانشیار
031-33913505
غلام حسین کبیر
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
غلام حسین کبیر
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
جواد پور رضا
هیات علمی
استاد
بازنشسته
جواد پور رضا
هیات علمی
استاد
بازنشسته
عباس همت
هیات علمی
استاد
بازنشسته
عباس همت
هیات علمی
استاد
بازنشسته
نفیسه نیلی
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
نفیسه نیلی
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
اکبر نکویی
هیات علمی
مربی
بازنشسته
اکبر نکویی
هیات علمی
مربی
بازنشسته
جواد میر محمد صادقی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
جواد میر محمد صادقی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
سید فرهاد موسوی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
سید فرهاد موسوی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
حسین موثق
هیات علمی
مربی
بازنشسته
حسین موثق
هیات علمی
مربی
بازنشسته
بهروز مصطفی‌زاده‌فرد
هیات علمی
استاد
بازنشسته
بهروز مصطفی‌زاده‌فرد
هیات علمی
استاد
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم مهدی محمد علیپور
هیات علمی
مربی
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم مهدی محمد علیپور
هیات علمی
مربی
بازنشسته
مصطفی مبلی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
مصطفی مبلی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
اسماعيل لندي
هیات علمی
مربی
بازنشسته
اسماعيل لندي
هیات علمی
مربی
بازنشسته
محمود كلباسي
هیات علمی
استاد
بازنشسته
محمود كلباسي
هیات علمی
استاد
بازنشسته
سيروس قبادي
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
سيروس قبادي
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
رحیم عبادی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
رحیم عبادی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
اکبر صناعی
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
اکبر صناعی
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم محمود شیخ زین الدین
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم محمود شیخ زین الدین
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
رضا شکرانی
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
رضا شکرانی
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
محمد شاهدی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
محمد شاهدی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
حسین سید الاسلامی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
حسین سید الاسلامی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
عبدالحسین سمیع
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
عبدالحسین سمیع
هیات علمی
استادیار
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم سید جلیل رضوی
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
زنده‌یاد مرحوم سید جلیل رضوی
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
یحیی رضایی نژاد
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
یحیی رضایی نژاد
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
عبدالمجید رضایی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
عبدالمجید رضایی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
حمید رضا رحمانی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
حمید رضا رحمانی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
علی اکبر رامین
هیات علمی
استاد
بازنشسته
علی اکبر رامین
هیات علمی
استاد
بازنشسته
شهرام دخانی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
شهرام دخانی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
محمد رضا خواجه پور
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
محمد رضا خواجه پور
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
احمد خاتون آبادی
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
احمد خاتون آبادی
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
شاپور حاج رسولي ها
هیات علمی
استاد
بازنشسته
شاپور حاج رسولي ها
هیات علمی
استاد
بازنشسته
بیژن حاتمی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
بیژن حاتمی
هیات علمی
استاد
بازنشسته
احمد جلاليان
هیات علمی
استاد
بازنشسته
احمد جلاليان
هیات علمی
استاد
بازنشسته
امیر مظفر امینی
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
امیر مظفر امینی
هیات علمی
دانشیار
بازنشسته
محمد علی ادریس
هیات علمی
استاد
بازنشسته
محمد علی ادریس
هیات علمی
استاد
بازنشسته
علي آهون منش
هیات علمی
استاد
بازنشسته
علي آهون منش
هیات علمی
استاد
بازنشسته
شادروان دکتر غلامحسین سرمدنیا
هیات علمی
بازنشسته
شادروان دکتر غلامحسین سرمدنیا
هیات علمی
بازنشسته
شادروان دکتر مهدی کریمی
هیات علمی
بازنشسته
شادروان دکتر مهدی کریمی
هیات علمی
بازنشسته
دکتر مهدی بصیری
هیات علمی
بازنشسته
دکتر مهدی بصیری
هیات علمی
بازنشسته
حمیدرضا محمدی
کارمند
031-33913362
کارشناس آزمایشگاه
حمیدرضا محمدی
کارمند
031-33913362
کارشناس آزمایشگاه
مهران آقا رخ
کارمند
031-33913467
مهران آقا رخ
کارمند
031-33913467
رسول احمدی
کارمند
031-33913426
رسول احمدی
کارمند
031-33913426
مرضیه افاضل
کارمند
031-33913422
مرضیه افاضل
کارمند
031-33913422
محمد رضا باغبان ها
کارمند
031-33913419
محمد رضا باغبان ها
کارمند
031-33913419