مهران آقا رخ
تلفن:
031-33913467
محمد اباذری
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
031-33913313
رسول احمدی
تلفن:
031-33913426
مجتبی ارجمندفر
مدیر امور عمومی و عامل مالی
مدیر امور عمومی و عامل مالی
تلفن:
031-33913322
مرضیه افاضل
تلفن:
031-33913422
محمد رضا باغبان ها
تلفن:
031-33913419
رسول باغبانی
تلفن:
031-33913342
مرضیه توانایی
تلفن:
031-33913485
تلفن:
031-33913466
حمید خشوعی
تلفن:
031-33913515
یوسف دهقانی
امین اموال
امین اموال
تلفن:
031-33913391-3325
حمید رخشانی
تلفن:
031-33913395
الهه رضایی
مسؤل دفتر گروه های مهندسی آب
مسؤل دفتر گروه های مهندسی آب
iutagro93@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913447
الهه رضایی
مسؤل دفتر گروه علوم باغبانی
مسؤل دفتر گروه علوم باغبانی
iutagro93@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913447
پریسا ریاحی
مسئول دفتر گروه علوم خاک
مسئول دفتر گروه علوم خاک
تلفن:
031-33913471
پریسا ریاحی
مسؤل دفتر گروه مهندسی بیوسیستم
مسؤل دفتر گروه مهندسی بیوسیستم
تلفن:
031-33913471
پریسا ریاحی
مسؤل دفتر گروه علوم دامی
مسؤل دفتر گروه علوم دامی
تلفن:
031-33913471
طیبه زارع
مسؤل دفتر معاونت پژوهشی
مسؤل دفتر معاونت پژوهشی
agri-research@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913381
رویا ستاری
تلفن:
031-33913394
سودابه سرايي
تلفن:
031-33913305
محمد شاه سنایی
تلفن:
031-33913486
محبوبه شمس
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن:
031-33913371
سیامک شیرانی بیدآبادی
تلفن:
031-33913421
حجت الله ضیایی
تلفن:
031-33913513
مرضیه عشقی‌نژاد
کارشناس پژوهشی
کارشناس پژوهشی
تلفن:
031-33913358
محسن قاسمی
تلفن:
031-33913496
سمانه قجاوند
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
s.ghojavand@of.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913371
ابراهیم قناعتی
تلفن:
031-33913464
مهران کشاورزی
مسئول امور آموزشی دانشکده
مسئول امور آموزشی دانشکده
تلفن:
031-33913360
شکراله کمالی
کارپرداز
کارپرداز
تلفن:
031-33913326-3328
بهزاد کیانمهر
تلفن:
031-33913467
فرزانه متین
مسئول دفتر اداری و مالی دانشکده
مسئول دفتر اداری و مالی دانشکده
تلفن:
031-33913300
عصمت محبوبی
مسئول دفتر دانشکده
مسئول دفتر دانشکده
agrioffice@of.iut.ac.ir
تلفن:
33912255 - فکس: 33912254-031
حمیدرضا محمدی
کارشناس آزمایشگاه
کارشناس آزمایشگاه
تلفن:
031-33913362
بهفر مدرس
تلفن:
031-33913418
حسین معصومی
تلفن:
031-33913425
صدیقه معینی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی
تلفن:
031-33913361
احمد رضا مللی
تلفن:
031-33913485
سید مهدی موسوی
تکنسین دانشکده
تکنسین دانشکده
تلفن:
031-33913325-2921
سید جلال موسوی
تلفن:
031-33913518
داوود میرزایی
تلفن:
031-33913496
شيوا میرمهدیه
مسئول آزمایشگاه عمومی
مسئول آزمایشگاه عمومی
mirmahdieh@alumni.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913311
تلفن:
031-33913391