لادن طلایی
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
031-33913349