فرشید نور بخش
هیات علمی
استاد
معاونت پژوهشی
031-33913479
طیبه زارع
کارمند
031-33913381
مسؤل دفتر معاونت پژوهشی
مرضیه عشقی‌نژاد
کارمند
031-33913358
کارشناس پژوهشی
شيوا میرمهدیه
کارمند
031-33913311
مسئول آزمایشگاه عمومی