پژوهش و فناوری

حسین خادمی
معاونت پژوهشی
استاد
031-33913383
طیبه زارع
مسؤل دفتر معاونت پژوهشی
031-33913381
مرضیه عشقی‌نژاد
کارشناس پژوهشی
031-33913358

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی