پژوهش و فناوری

آقا فخر ميرلوحي
معاونت پژوهشی
استاد
031-33913350-3450
طیبه زارع
مسؤل دفتر معاونت پژوهشی
031-33913381
مرضیه عشقی‌نژاد
کارشناس پژوهشی
031-33913358

ارتقاء امنیت وب با وف بومی