حسن کریم مجنی
هیات علمی
دانشیار
معاونت مالی
031-33913320-3463
فرزانه متین
کارمند
031-33913300
مسئول دفتر اداری و مالی دانشکده
مجتبی ارجمندفر
کارمند
031-33913322
مدیر امور عمومی و عامل مالی
شکراله کمالی
کارمند
031-33913326-3328
کارپرداز
یوسف دهقانی
کارمند
031-33913391-3325
امین اموال
سید مهدی موسوی
کارمند
031-33913325-2921
تکنسین دانشکده