آموزش

نعمت اله اعتمادی
معاونت آموزشی
دانشیار
031-33913416
مهران کشاورزی
کارشناس آزمایشگاه
مسؤل امور آموزشی
031-33913361
صدیقه معینی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی
031-33913361

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی