نعمت اله اعتمادی
هیات علمی
دانشیار
معاونت آموزشی
031-33913416
مهران کشاورزی
کارمند
031-33913360
مسئول امور آموزشی دانشکده
صدیقه معینی
کارمند
031-33913361
مسؤل دفتر معاونت آموزشی