آموزش

محمد رضا مصدقی
معاونت آموزشی
استاد
031-33913360-3478
مهران کشاورزی
کارشناس آزمایشگاه
مسؤل امور آموزشی
031-33913361
صدیقه معینی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی
031-33913361

ارتقاء امنیت وب با وف بومی