تعطيلي خوابگاه‌هاي مجردين در ايام تعطيلات نوروز در بازه زماني بين  25/ 12 / 1397 و 16 / 01 / 1398