احتراماً، به استحضار مي رساند صبح دوشنبه مورخ 29/11/97  سمينار پژوهشي با عنوان " ارزش خاک" توسط آقای دکتر محمدعلی حاج عباسیاستاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی در سالن اجتماعات دانشكده کشاورزی ارائه خواهد شد. لذا بدینوسیله از كليه همكاران محترم هیات علمی دانشگاه جهت حضور در این سمینار دعوت به عمل می آید.