دانشکده کشاورزی در نظر دارد جهت ارتقاء کمیت و کیفیت وب سایت دانشکده، از دانشجویان علاقمند در این زمینه با عنوان کار دانشجویی استفاده نماید. در اولین مرحله از دانشجویان با تخصص عکاسی که تمایل به همکاری دارند دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کار آقای دکتر ابوذر سورنی واقع در طبقه 5 ساختمان دانشکده کشاورزی مراجعه نمایند.