کارشناسی ارشد مهندسی آب - گرایش آبیاری و زهکشی

 

دوره كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي، يكي از رشته‌هاي تخصصي مهندسي كشاورزي و منابع آب است كه مجموعه‌اي از دانشهاي مربوط به اين رشته را در بر مي‌گيرد. در اين دوره پذيرفته‌شدگان به مطالعه و شناسايي و طراحي سيستم‌هاي آبياري و زهكشي، انتقال آب، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و مديريت آن‌ها خواهند پرداخت. لذا هدف از ايجاد اين دوره، تربيت متخصصيني است كه با كسب دانشهاي لازم در زمينه‌هاي مذكور بتوانند به تحقيق، برنامه‌ريزي، هدايت و مديريت امور اجرايي در اين گونه مسائل پرداخته و به امر تدريس نيز در صورت لزوم مشغول گردند.

با توجه به نقشي كه آب در كشاورزي دارد و نظر به اهميتي كه مسائل مربوط به حفظ و حراست و بهره‌برداري منابع آب به عنوان حيات كشاورزي دارا مي‌باشد، ضرورت و اهميت رشته كارشناسي ارشد مهندسي آبياري و زهكشي روشن مي‌گردد. ايران با وسعت زياد و آب و هواي معتدل نسبتاً خشك داراي منابع آبي تقريباً محدود مي‌باشد كه براي مديريت آنها لازم است متخصصيني با بينش و آگاهي‌هاي كافي تربيت شوند تا از عهده اين مهم برآيند.

فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند در مراكز مختلف از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي به عنوان مربي و در وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو بعنوان مدير فني، برنامه‌ريز و سرپرست پروژه به انجام وظيفه مشغول گردند و در زمينه‌هاي مشروحه زير مسئوليت پذيرفته و نقش خود را ايفا نمايند:

برنامه‌ريزي و هدايت امور اجرايي و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي منابع آب كشور

تحقيق در زمينه‌هاي مختلف آبياري و زهكشي و پروژه‌هاي آب و خاك

تدريس دروس مربوط به آبياري و زهكشي، انتقال آب و هيدرولوژي و منابع آب در آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي كشاورزي.

دوره کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دارای 32 واحد درسی شامل 12 واحد دروس الزامی، 14 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه می‌باشد.

 

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی آب

برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی آب

_______________________________________________________

 

کارشناسی ارشد سازه هاي آبي

دوره كارشناسي ارشد سازه هاي آبي يكي از رشته هاي تخصصي علوم كشاورزي و منابع آب است كه مجموعه اي از دانش هاي مربوط به اين رشته را دربر مي گيرد. در اين دوره پذيرفته شدگان به مطالعه و شناسايي عميق شبكه انتقال و توزيع آبياري و سازه‌هاي وابسته به آن و مديريت آنها خواهند پرداخت. لذا هدف از ايجاد اين دوره تربيت متخصصيني است كه با كسب دانش هاي لازم در زمينه هاي مذكور بتوانند به تحقيق، برنامه ريزي، هدايت و مديريت امور اجرايي در مسائل مبتلا به پرداخته و امر تدريس نيز در صورت لزوم مشغول گردند.
با توجه به نقشي كه آب در كشاورزي دارد و نظر به اهميتي كه مسائل مربوط به حفظ و حراست و بهره برداري منابع آب بعنوان حيات كشاورزي دارا می‌باشد، ضرورت و اهميت رشته كارشناسي ارشد سازه هاي آبي روشن مي گردد. ايران با وسعت زياد و آب و هواي معتدل نسبتاً خشك داراي منابع آبي تقريباً محدود و غير كنترل شده می‌باشد كه براي مديريت آن لازم است متخصصيني با بينش و آگاهيهاي كافي تربيت شوند تا از عهده اين مهم برآيند.

دوره كارشناسي ارشد رشته سازهاي آبي دارای 32 واحد درسی شامل 13 واحد دروس الزامی، 13 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه می‌باشد.

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی آب - گرایش سازه های آبی

برنامه زمانبندی دروس کارشناسی ارشد مهندسی آب - گرایش سازه های آبی

_______________________________________________________

 

کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

دوره كارشناسي ارشد مهندسی منابع آب يكي از رشته‌هاي تخصصي مهندسي كشاورزي و منابع آب است كه مجموعه‌اي از دانشهاي مربوط به اين رشته را در بر مي‌گيرد. در اين دوره پذيرفته‌شدگان به مطالعه، شناسايي، مدیریت و مهندسی منابع آب خواهند پرداخت. لذا هدف از ايجاد اين دوره، تربيت متخصصيني است كه با كسب دانشهاي لازم در زمينه‌هاي مذكور بتوانند به تحقيق، برنامه‌ريزي، هدايت و مديريت امور اجرايي در اينگونه مسائل پرداخته و به امر تدريس نيز در صورت لزوم مشغول گردند.
دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسی منایع آب دارای 32 واحد شامل 12 واحد دروس الزامی، 14 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه می‌باشد.

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی آب - گرایش مهندسی منابع آب