دوره دكتري آبياري و زهكشي بالاترين مقطع تحصيلي دانشگاهي است كه در اين رشته به اعطاي مدرك مي‌انجامد و مجموعه اي هم آهنگ از فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقي است كه پيشرفته‌ترين موضوعات در زمينه هاي علم و علوم وابسته به آن را شامل مي شود. هدف از ارايه اين مقطع تحصيلي عبارت است از:

الف- احاطه يافتن و دستيابي به جديدترين آثار علمي در اين زمینه.

ب- احاطه يافتن به روش هاي پيشرفته تحقيق و ارايه تحقيقات، نوآوري و كمك به پيشرفت و گسترش علم در اين زمينه.

ج- تربيت افراد متخصص و متعهد براي انجام وظيفه در وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ديگر نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي كشور.

فارغ التحصيلان دوره دكتري آبياري و زهكشي با كسب دانش و مهارت هاي لازم قادر خواهند بود در مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سمت استاديار به امر تدريس بپردازند و همچنين در ساير مؤسسات كشور به امر تحقيق، آموزش و برنامه ريزي مبادرت ورزند.

افزايش روز افزون جمعيت و نياز بيشتر به توليدات كشاورزي و درعين حال محدوديت منابع آبي كشور، افزايش كمي و كيفي منابع آب و اصلاح روش هاي استفاده بهينه از منابع آب و بهره برداري صحيح از آن را ايجاب مي كند

با انجام پژوهشهاي جديد در اين زمينه و بكار بردن جديدترين روش هاي علمي و فني علوم آب مي توان به بالا بردن راندمان توليد با توجه به محدوديت هاي منابع آب كمك كرد. نيل به اين هدف درگروه فعاليت متخصصيني است كه بتوانند دوره دكتري آبياري و زهكشي را با توجه به ضوابط مربوطه گذرانده و آنگاه به عنوان عضو هيأت علمي اقدام به گسترش آموخته هاي خود نمايند و يا پژوهش هاي بيشتري در اين زمينه را هدايت كنند.

برنامه آموزشي رشته دكتري آبياري و زهكشي دارای 49 واحد شامل 11 واحد دروس الزامی، 14 واحد دروس انتخابی و 24 واحد پایان‌نامه می‌باشد.