مسؤل آزمایشگاه:

مهندس رسول احمدی

تلفن: 33913426-031

پست الکترونیک: xahmadin@gmail.com

لیست امکانات موجود

    کانال

   میزهای هیدرولیکی برای استقرار و استفاده از وسایل آزمایشگاهی

   پمپ‌های سری و موازی و ...