سعید اسلامیان
استاد
زمینه های تحقیقاتی
saeid@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913432
شماره اتاق: :
منوچهر حیدر پور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
heidar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913436
شماره اتاق: :
محمد شایان نژاد
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
shayannejad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913456
شماره اتاق: :
جهانگیر عابدی کوپایی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
koupai@ cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913433-2255-3300
شماره اتاق: :
مهدی قيصري
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
gheysari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913367
شماره اتاق: :
سید علیرضا گوهری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ar.gohari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913437
شماره اتاق: :