مهندسی آب

این گروه در سال 1356 بصورت زیر مجموعه‌ای از گروه مکانیزاسیون و مهندسی کشاورزی فعالیت خود را در دوره کارشناسی آغاز نمود. در سال 1371 اولین دوره از دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته آبیاری و زهکشی پذیرفته شد و پس از آن در سال 1384 گروه موفق به اخذ دانشجوی دکتری در رشته آبیاری و زهکشی گردید. در سال 1390 نام گروه از آبیاری و زهکشی به مهندسی آب تغییر یافت و در سال 1391 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش سازه‌های آبی جذب شدند. همچنین این گروه از سال 1392 در گرایش مهندسی منابع آب در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

گرایش‌های موجود در گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان عبارتند از:

    کارشناسی: علوم ومهندسي آب

    کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی

    کارشناسی ارشد: سازه های آبی

    کارشناسی ارشد: مهندسی منابع آب

    دکتری: آبیاری و زهکشی

زبان: und