لیست امکانات موجود

طیف‌سنج مرئی- فروسرخ نزدیک

پروب‌های فیبر نوری

اسپکتروم آنالایزر

مولد تابع

دستگاه اندازه‌گیری سیگنال ضربه

انواع لیزرها

دوربین دیجیتال

ست آپ‌های عکسبرداری در شرایط کنترل شده