مواد غذایی طی تولید، فرآوری و نگهداری تحت عملیات واحدهای مختلف قرار می‌گیرند. لذا داشتن دانش کافی در ارتباط با ویژگی‌های فیزیکی آن‌ها مانند خواص مکانیکی، حرارتی، الکتریکی، نوری و صوتی در طراحی دستگاه‌های فرآوری و حمل و نقل و همچنین افزایش کارایی فرآیند حایز اهمیت فراوانی است. در پژوهش‌های در حال انجام ضمن بررسی خواص فیزیکی مواد غذایی، روش‌های نوین نیز برای ارزیابی این ویژگی‌ها ابداع می‌گردد. همچنین بررسی وابستگی بین ویژگی‌های فیزیکی و ویژگی‌های کاربردی و شیمیایی مواد غذایی از زمینه‌های بحث برانگیز در حوزه‌ی خواص فیزیکی بوده و لذا تحقیقاتی نیز در این زمینه در حال انجام است.