يکي از علوم توسعه يافته در دنياي امروز مدل سازي است که ابزاري پيشرفته جهت تجزيه و تحليل و درک دنياي پيرامون ما تلقی می‌شود. نياز ما به درک پديده‌هايي که بطور طبيعي در مواد غذايي رخ مي‌دهند و يا تمایل داریم در محصولات غذایی رخ دهند، ما را به استفاده از مدل سازي رهنمون مي‌سازد. یکی از انواع روش‌های مدل‌سازی، مدل‌سازي رياضي است که می‌تواند براي اهداف متفاوتی از جمله شناسایی سريع و کم هزینه اثر سيستم‌هاي مختلف و پارامترهاي فرآيند بر خروجي‌های فرآيند بکار رود. مدل‌هاي ریاضی بکار رفته در صنایع غذايي را می‌توان در دو گروه مدل‌هاي بنيادي و مدل‌هاي توصیفی طبقه‌بندی نمود که هر کدام از آن‌ها موارد کاربرد گوناگونی داشته و براساس شرايط و دانش ما از فرآيند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدل سازی بنيادي سعی می‌شود تا از کل به جزء رسید در حالی که در مدلسازي توصیفی از جزء به کل پي برده مي‌شود. حاصل مدل‌هاي بنيادي گاهاً به ارائه تئوري يا فرضيه منتهی می‌شود. هر گاه به علت نداشتن دانش کافي و پيچيدگي فرآيند، بکار بردن مدل‌های بنيادي امکان پذير نباشد، از مدل‌هاي توصیفی استفاده مي‌شود. مدل سازي ریاضی فرآیندهای غذایی همانند انجماد، پخت، تخمیر، استریلیزاسیون، پاستوریزاسیون و خشک کردن، برای شناخت و درک پدیده‌های درگیر در فرآيندهای مذکور و توصیف و پيش‌بيني آن‌ها تحت شرايط متفاوت فرضي با هدف کنترل و بهینه‌سازی فرآیند از جمله اولویت‌های پژوهشی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد.