پروتئین ها و پلی ساکارید ها اغلب به طور همزمان در صنعت غذا مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت واکنش های بین پروتئین ها و پلی ساکارید ها نقش مهمی در کنترل ساختار و پایداری غذاهای فرآیند شده بازی می کند. کنترل یا دست کاری این واکنش ها یک فاکتور کلیدی در پیشرفت فرایند ها و محصولات غذائی جدید است. واکنشهای بین بیوپلی مرها ویژگی های عملکردی آنها را از قبیل حلالیت، فعالیت سطحی، پایداری ساختار سه بعدی، توانائی تشکیل ژل، ویژگی های امولسیون کنندگی، تشکیل کف و ویژگی های تغذیه ای تحت تاثیر قرار می دهد. کنترل و یا تشدید این واکنش ها در بسیاری از زمینه های غذایی از جمله میکروانکپسولاسیون ترکیبات حساس، ایجاد بافت در محصولات غذایی، کاهش میزان رطوبت بدون استفاده از غشاء و یا حرارت و ایجاد ویژگی های ممانعتی ویژه در بسته بندی های بیولوژیک کاربرد دارد.