مسئول آزمایشگاه: مهندس ستاری

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

تلفن: 33913394-031

   لیست امکانات موجود:

انکوباتور
 خشک کن انجمادی
 فرمانتور
 PCR
 انکوباتور CO2دار
 آون
 سانتریفوژ یخچال دار دور بالا
 فریزر 80-
 میکروسکوپ