آزمایشگاه فناوري مواد غذايي

  مسئول آزمایشگاه: مهندس نصری

کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

تلفن: 33913391-031

   لیست امکانات موجود:

GC
 HPLC
 اسپکتروفتومتر
 اینستران
 خشک کن انجمادی
 سانتریفیوژ معمولی
 فارینوگراف
 هموژنایزر
 آون خلاء
 آون معمولی
 ترازو دیجیتال با دقت 0.001
 سانتریفیوژ یخچال دار
 فلوریمتر
 فلیم فتومتر
 کلدال
 هود شیمیایی