نفیسه سلطانی‌زاده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
soltanizadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913330
شماره اتاق: :
صبیحه سلیمانیان زاد
استاد
زمینه های تحقیقاتی
soleiman@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913392
شماره اتاق: :
هاجر شکرچی زاده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
shekarchizadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913369
شماره اتاق: :
میلاد فتحی
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
mfathi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913368
شماره اتاق: :
مهدی کدیور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
kadivar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913382
شماره اتاق: :
جواد کرامت
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
keramat@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913380
شماره اتاق: :
سيد اميرحسين گلي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
amirgoli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913357
شماره اتاق: :
علي نصیر پور
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ali.nasirpour@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913385
شماره اتاق: :
ناصر همدمی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
hamdami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913428
شماره اتاق: :