مسئول آزمایشگاه:

مهندس حجت الله ضیایی

تلفن: 03133913514

پست الکترونیک:h_ziaie@yahoo.com 

لیست امکانات موجود

دستگاه جوجه کشی

 اندازه گیری وزن تخم مرغ

 اندازه گیری ارتفاع سفیده و زرده

 اندازه گیری استحکام پوسته

 اندازه گیری قطر زرده

 اندازه گیری رنگ زرده 

 دستگاه های آنالیز کیفی تخم مرغ