ابوذر
سورنی
مسئول وبسایت دانشکده
مرتبه علمی: استادیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: بیوانفورماتیک، ژنومیکس و ترنسکریپتومیکس
تلفن: 031-33913411
soorni@cc.iut.ac.ir