مسؤل: دکتر ابوذر سورنی

مطالعه توالی های ژنومی و ترنسکریپتومی

بیوانفورماتیک - توسعه ابزارهای نوین

تلفن: 33913411-031

وبسایت

 

 

 

 

 

 

ابوذر سورنی
هیات علمی
استادیار
بیوتکنولوژی کشاورزی
بیوانفورماتیک، ژنومیکس و ترنسکریپتومیکس
031-33913411