مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس مهران آقارخ

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 33913464-031

پست الکترونیک: agharokh@yahoo.com

لیست امکانات موجود

آون خشک کن.

کوره دمای بالا.

انکوباتور.

دستگاه سنجش وزن حجمي (هكتوليتر)

دستگاه اندازه‌گيري سطح برگ (Leaf area meter)

 

حسن کریم مجنی
هیات علمی
دانشیار
زراعت و اصلاح نباتات
031-33913320-3463