مهمترین عناوین پژوهشی که در گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان در دست انجام می‌باشند عبارتند از:

بررسي دانش و نگرش و رفتار كشاورزان در راستاي دستيابي به توسعه پايدار

ارزيابي عوامل موثر در معيشت پايدار

بررسي رابطه بين پايداري جوامع و توسعه روستايي

ارزیابی پایداری و روش‌های مشارکتی تصمیم‌گیری

ارزیابی مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه روستایی

ارزیابی تصمیم‌گیری کشاورزان در پذیرش تکنولوژی‌های جدید

ارزیابی آثار نوسانات و تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی

ارزیابی دلایل اهمیت و ضرورت توجه به کشاورزی و آموزش‌های ترویجی

ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های مدیریتی بر موفقیت سازمان‌های مختلف کشاورزی

بررسی میزان موفقیت تعاونی‌های روستایی

ارزیابی یکپارچه مالی، اقتصادی و اجتماعی طرح‌های توسعه روستایی و کشاورزی

تحلیل نهادی سیستم‌های اجتماعی- اکولوژیکی (حکمرانی آب، شرایط یادگیری اجتماعی، ارزیابی نهادی ایجاد بازار آب)

حسابداری هیدرولوژیکی، اقتصادی و زیست محیطی آب

ارزیابی عملکرد مؤثر و ارائه راهکارهای عملی جهت توانمندی زنان روستایی