دوره کارشناسی ارشد

 با توجه به اینکه برنامه‌ریزی توسعه روستایی نیازمند تخصص‌های مختلف است، لذا سمت‌دهی به برنامه‌ریزی بخشی و استفاده بهینه از نتایج مطالعات انجام شده توسط متخصصین زمینه‌های مختلف، وجود افرادی را که توانایی تلفیق و هدایت برنامه‌ها و سنجش آن‌ها با اهداف توسعه روستایی را دارند، اجتناب ناپذیر می‌نماید. این افراد باید در چهارچوب اهداف توسعه ملی برنامه‌ریزی روستایی را در سطح میانی به عهده گیرند و مسیر برنامه‌ریزی و اجرا را از حیث زمان و مکان و کمیت و کیفیت کاملاً مشخص نمایند.

هدف از دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی تعلیم و تربیت متخصصانی جامع نگر برای مطالعه، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و اجرای فعالیت‌های توسعه روستایی و ایجاد توانایی‌های لازم در آن‌ها است.

دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی دارای چهار شاخه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه کشاورزی و مدیریت توسعه است.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی با چهار انتخاب آن به شرح زیر است:

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي