محمد صادق ابراهیمی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913446
شماره اتاق: :
علي یوسفی
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ayousefi@.cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913442
شماره اتاق: :