اعضای هیئت علمی

سيد اميرحسين گلي
دانشیار
مدیرگروه
031-33913357
جواد کرامت
دانشیار
031-33913380
مهدی کدیور
استاد
031-33913382
ناصر همدمی
دانشیار
031-33913428
علي نصیر پور
دانشیار
031-33913385
میلاد فتحی
استادیار
031-33913368
محمود شیخ زین الدین
دانشیار
031-33913388
هاجر شکرچی زاده
استادیار
031-33913369
محمد شاهدی
استاد
031-33913384
صبیحه سلیمانیان زاد
استاد
031-33913392
نفیسه سلطانی‌زاده
استادیار
031-33913330

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف