آزمایشگاه ژنز و رده‌بندی خاک

مسئول آزمایشگاه: 

مهندس احمد رضا مللی

تلفن: 33913485-031

پست الکترونیک: melali@ag.iut.ac.ir

لیست امکانات موجود
 XRD (شناسایی کانی‌های خاک)
سانتریفیوژ (جدا كردن مواد از يكديگر با استفاده از نيروي گريز از مركز)
 کوره الکتریکی (خاكسترگيري گياه)

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی آسپا-وف