محمد صادق ابراهیمی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913446
شماره اتاق:
پرویز احسان‌زاده
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ehsanp@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913459
شماره اتاق:
احمد ارزانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
a_arzani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913453
شماره اتاق:
علي اسحق بیگی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
esehaghbeygi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913473
شماره اتاق:
سعید اسلامیان
استاد
زمینه های تحقیقاتی
saeid@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913432
شماره اتاق:
نعمت اله اعتمادی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
etemadin@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913416
شماره اتاق:
مجید افیونی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
afyuni@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913343
شماره اتاق:
سعید انصاری مهیاری
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
s.ansari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913505
شماره اتاق:
محمد حسین اهتمام
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
hehtemam@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913427
شماره اتاق:
شمس اله ایوبی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ayoubi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-3393470
شماره اتاق:
بهرام بانی نسب
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
bbanin@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913360
شماره اتاق:
مسعود بهار
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
mbahar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913400
شماره اتاق:
عباس پاکدل
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
Pakdel@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913500
شماره اتاق:
نفیسه پورجواد
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
npoorjavad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913402
شماره اتاق:
مهرنوش جعفری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
m.jafari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913414
شماره اتاق:
محمد علی حاج عباسی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
hajabbas@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913477
شماره اتاق:
مریم حقیقی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
mhaghighi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913435
شماره اتاق:
منوچهر حیدر پور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
heidar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913436
شماره اتاق:
حسین خادمی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
hkhademi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913383
شماره اتاق:
جهانگیر خواجه علی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
khajeali@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913403
شماره اتاق:
محمد خوروش
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
khorvash@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913504
شماره اتاق:
مهدی رحيم ملك
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
mrahimmalek@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913348
شماره اتاق:
جمشید رزمجو
استاد
زمینه های تحقیقاتی
krazmjoo@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913455
شماره اتاق:
احمد رياسي
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ariasi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913353
شماره اتاق:
مرتضی زاهدی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
mzahedi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913454
شماره اتاق:
محمدرضا سبزعلیان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
sabzalian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913452
شماره اتاق:
قدرت اله سعیدی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
gsaeidi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913457
شماره اتاق:
نفیسه سلطانی‌زاده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
soltanizadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913330
شماره اتاق:
صبیحه سلیمانیان زاد
استاد
زمینه های تحقیقاتی
soleiman@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913392
شماره اتاق:
ابوذر سورنی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
بیوانفورماتیک، ژنومیکس و ترنسکریپتومیکس
soorni@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913411
شماره اتاق:
بدرالدین ابراهيم سید طباطبایی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
sayedt@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913344
شماره اتاق:
آذر شاهپیری
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
a.shahpiri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913354
شماره اتاق:
محمد شایان نژاد
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
shayannejad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913456
شماره اتاق:
حسین شریعتمداری
استاد
زمینه های تحقیقاتی
shariat@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913476
شماره اتاق:
بهرام شريف نبي
استاد
زمینه های تحقیقاتی
sharifna@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913406
شماره اتاق:
هاجر شکرچی زاده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
shekarchizadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913369
شماره اتاق:
مهران شیروانی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
shirvani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913480
شماره اتاق:
مرتضی صادقی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
sadeghimor@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913508
شماره اتاق:
علی صادقی سفیدمزگی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
sadeghism@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913507
شماره اتاق:
محمد صدقی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
mo.sedghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913511
شماره اتاق:
مجيد طالبی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
mtalebi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
طالبی
شماره اتاق:
لادن طلایی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
تلفن:
031-33913349
شماره اتاق:
جهانگیر عابدی کوپایی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
koupai@ cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913433-2255-3300
شماره اتاق:
حمید رضا عشقی زاده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
hr.eshghizadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913407
شماره اتاق:
مسعود علی خانی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
تلفن:
031-33913503
شماره اتاق:
مهدیه غلامی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
mah.gholami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913411
شماره اتاق:
میلاد فتحی
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
mfathi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913368
شماره اتاق:
ابراهیم قاسمی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ghasemi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913507
شماره اتاق:
غلام رضا قربانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ghorbani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-13913506
شماره اتاق:
مهدی قيصري
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
gheysari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913367
شماره اتاق:
مهدی کدیور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
kadivar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913382
شماره اتاق:
جواد کرامت
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
keramat@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913380
شماره اتاق:
رسول کوثر
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
rkowsar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913379
شماره اتاق:
سيد اميرحسين گلي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
amirgoli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913357
شماره اتاق:
سید علیرضا گوهری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ar.gohari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913437
شماره اتاق:
حسن کریم مجنی
معاونت مالی
دانشیار
معاونت مالی
زمینه های تحقیقاتی
kmojeni@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913320-3463
شماره اتاق:
محمد مهدی مجیدی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
majidi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913458-3370
شماره اتاق:
امیر مساح
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
amassah@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913405
شماره اتاق:
محمد رضا مصدقی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
mosaddeghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913360-3478
شماره اتاق:
امین اله معصومی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
masoumi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913492
شماره اتاق:
سید امیرحسین مهدوی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
mahdavi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913435
شماره اتاق:
رحیم مهرابی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
Mehrabi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913430
شماره اتاق:
سید علی محمد میر محمدی میبدی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
maibody@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913475
شماره اتاق:
سید احمد میره ای
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
samireei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913408
شماره اتاق:
آقا فخر ميرلوحي
استاد
زمینه های تحقیقاتی
mirlohi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913450
شماره اتاق:
علي نصیر پور
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ali.nasirpour@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913385
شماره اتاق:
فرشید نور بخش
معاونت پژوهشی
استاد
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
farshid@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913479
شماره اتاق:
علي نيکبخت
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
anikbakht@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913412
شماره اتاق:
فرزاد هاشم زاده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
تلفن:
031-33913475
شماره اتاق:
ناصر همدمی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
hamdami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913428
شماره اتاق:
علي یوسفی
مدیرگروه
استادیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ayousefi@.cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913442
شماره اتاق: