جهانگیر عابدی کوپایی
رئیس دانشکده
استاد
رئیس دانشکده
koupai@ cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913433-2255-3300
شماره اتاق:
نعمت اله اعتمادی
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
etemadin@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913416
شماره اتاق:
فرشید نور بخش
معاونت پژوهشی
استاد
معاونت پژوهشی
farshid@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913479
شماره اتاق:
سيد اميرحسين گلي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
amirgoli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
031-33913357
شماره اتاق:
لادن طلایی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
تلفن:
031-33913349
شماره اتاق: