هیئت رئیسه

جهانگیر عابدی کوپایی
رئیس دانشکده
استاد
031-33913433-2255-3300
مهران شیروانی
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
031-33913480
رسول کوثر
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
031-33913379
محمد رضا مصدقی
معاونت آموزشی
استاد
031-33913360-3478
حسن کریم مجنی
معاونت مالی
دانشیار
031-33913320-3463
آقا فخر ميرلوحي
معاونت پژوهشی
استاد
031-33913350-3450

ارتقاء امنیت وب با وف بومی