هیئت رئیسه

جهانگیر عابدی کوپایی
رئیس دانشکده
استاد
031-33913433-2255-3300
سيد اميرحسين گلي
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
031-33913357
رسول کوثر
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
031-33913379
نعمت اله اعتمادی
معاونت آموزشی
دانشیار
031-33913416
حسن کریم مجنی
معاونت مالی
دانشیار
031-33913320-3463
حسین خادمی
معاونت پژوهشی
استاد
031-33913383

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی